Образование

52-рата Национална конференция по въпросите на обучението по физика ще се проведе от 13 до 16 юни в Сливен

До 15 март Съюзът на физиците в България приема заявки за участие в Младежката научна сесия

През 2024 година ще се проведе 52-рата Национална конференция по въпросите на обучението по физика. Темата е „Образованието по физика и дигиталните технологии“. Тя се организира от Съюза на физиците в България, Министерството на образованието и науката и Фондация „Еврика“ и ще се проведе от 13 до 16 юни в Сливен. Също така по време на конференцията ще се проведе и традиционната Младежка научна сесия за ученици и студенти.

Обучението по физика в електронна среда изцяло се осъществи по време на пандемията от Covid-19. Това беше предизвикателство към учителите за използването на подходящи стратегии и подходи в новата образователна среда, с които да се постигнат образователните цели. В резултат от това учителите по физика развиха дигиталните си компетентности и придобиха опит за организиране на учебния процес в дигитална среда, за използване на електронни ресурси, за  насърчаване на самостоятелното учене, за осъществяване на обратна връзка чрез електронни тестове за контрол и оценка на знанията. По данни от анкети учителите по физика са сред най-успешно адаптиралите се към новите условия и след пандемията уверено продължават да използват дигиталните технологии за разширяване на възможностите за по-добро взаимодействие с учениците. Използват се нови интерактивни методи и средства за визуализация, виртуален учебен експеримент, видеодемонстрации,  електронно управление на учебния процес, знакови и графични изображения, което подобрява разбирането на учебния материал и засилва мотивацията на учениците за учебна дейност.

В сборниците от Националните конференции по въпросите на обучението по физика още преди пандемията се наблюдава непрекъснато нарастване на броя доклади свързани с използване на дигиталните технологии, независимо от темата на конференцията, което показва интерес към подпомагане на обучението чрез дигитални ресурси и развиване на дигиталните умения на учителите по физика.

Темата на 52-рата Национална конференция по физика е актуална поради политиките за насърчаване на използването на дигитални технологии в обучението, на дейности за подобряване на квалификацията на учителите в тази област и предоставяне на по-голям избор от ресурси –  виртуална учебна среда в различни платформи и дигитални пространства, подходящо оборудване и интернет. Учителите се учат да подбират и използват ресурси, но нараства и броят на тези, които ги създават сами.

Безспорно използването на дигиталните технологии в образованието по физика има предимства, свързани с възможности за реализиране на интерактивни методи, нови подходи като интегрален подход, учене чрез откриваме, проблемно-базирано преподаване и учене, моделно-базиран подход и др. Но в практиката се наблюдават и случаи, в които се заместват обяснения от учителя с четене на презентации, подмяна на реалния експеримент само с видеодемонстрации, дори когато има възможност за реален експеримент или  формална работа с електронните учебници.

Нека да покажем как дигиталните технологии подпомагат обучението по физика, като разграничим формалното им използване от големите им възможности за осъществяване на ефективна учебна дейност, в която учениците по-лесно възприемат сложните физични идеи и прилагат с лекота наученото в нови ситуации.

 

Тематични направления за участие в конференцията:

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 1. Подходи към преподаване и учене в дигитална среда. Въвеждане на нови практики в обучението. Промени в организацията на учебния процес.
 2. Подбор на ресурси и създаване на ресурси за подпомагане на учебния процес.
 3. Съдържание на обучението по физика и дигиталните технологии за провеждане на учебен физичен експеримент, решаване на задачи по физика, както и в провеждане на различни видове уроци – предметни и интегрирани.
 4. Компетентности за работа в дигитална среда и професионално развитие на учителите. Рамка за дигитални компетентности на учителите DigCompEdu.
 5. Форми на сътрудничество при работа в дигитална среда – училище, институции, международно сътрудничество.
 6. Дигиталните технологии и оценяването на учениците чрез дигитални ресурси. Насърчаване на самооценяването и рефлексията.
 7. Използване на дигитални технологии в неформалното образование по физика.
 8. Има ли място изкуственият интелект в училище.

 

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 1. Дигиталните технологии в различните видове учебна дейност – лекции, практикуми, семинари. Дигитални ресурси за оценяване на знания.
 2. Организация на самостоятелното учене на студенти и докторанти, подпомогнато от библиотеки с дигитални ресурси.
 3. Дигиталните технологии в научноизследователската дейност във висшите училища.

Представените одобрени доклади на конференцията ще бъдат отпечатани в пълен текст в сборник с доклади с ISBN код. Ще се публикуват само доклади, за които е внесена такса правоучастие. Докладите могат да се представят устно или като постер (с примерен размер 70х90 cm или А1). Участието в конференцията на поне един от авторите на доклад е задължително. Необходимо е присъствието на представящия автор през цялото време на постерната сесия.

Педагогическите специалисти, участвали в конференцията, ако желаят, ще получат Удостоверение според Наредба № 15 на МОН (чл. 49), от 22.07.2019 г., с която се регламентират организационните форми и начинът на присъждане на квалификационни кредити. Удостоверението може да бъде признато от съответното РУО за един квалификационен кредит. Участието в конференцията се изразява в присъствие и представяне на резултати от професионална дейност – изнесен доклад, участие в постерна сесия или с презентация от участие като научен ръководител в Младежката научна сесия. За целта при регистрация за участие трябва изрично да се посочи дали се кандидатства за получаване на кредит. Ръководителите на участниците в Младежката сесия, които искат квалификационен кредит, трябва да изпратят абстракт, според посочените по-долу изисквания. Абстрактите ще бъдат включени в материалите от конференцията.

В рамките на 52-рата Национална конференция по въпросите на обучението по физика със съдействието на фондация „Еврика“ ще се проведе и традиционната Младежка научна сесия за ученици и студенти на тема „Физиката и светът на технологиите“, която включва следните компоненти:

– Компютърни презентации, интернет страници, идеи за компютърна анимация, разработки на демонстрации по темата, показващи връзката на физиката с технологиите и иновациите (представят се по време на конференцията).

– Национален онлайн конкурс за есе (за ученици и студенти) на тема „Физиката в моето бъдеще“.*

– Национален онлайн фотоконкурс (за ученици гимназиален етап и за студенти) на тема „Физика, хармония и феномени в природата“.*

* Указание за участие и провеждане на конкурсите ще бъде публикувано на сайта на конференцията: http://upb.phys.uni-sofia.bg/conference/NK/52NK.html

Указание за участие и провеждане на конкурсите е публикувано на сайта на конференцията: https://upb.phys.uni-sofia.bg/conference/NK/52NK.html