Наука Образование Олимпийци

Фондация „Еврика“ връчи големите си годишни награди и 43 стипендии на изявени ученици и студенти

Фондация „Еврика“ връчи големите си годишни награди и 43 стипендии на изявени ученици и студенти

На 30 януари в НДК се проведе тържествената церемония по награждаване на лауреатите на наградите на фондация „Еврика“ за 2023 г. за постижения в науката и за най-добър млад мениджър, изобретател и фермер. Те се присъждат на млади хора за техните значими постижения в науката, за изобретения с голяма обществена значимост, за постижения в управлението на стопански организации, както и за най-високи резултати в развитието на селскостопански дейности. Заедно с това фондация „Еврика“ връчи и 43 стипендии на изявени ученици и студенти. Всички те са печелили конкурси или са завоювали медали за България от най-престижните международни състезания по математика, информатика, физика, химия и биология.

Фондация „Еврика“ връчи големите си годишни награди и 43 стипендии на изявени ученици и студенти

Наградата ЕВРИКА за 2023 г. за постижения в науката получи д-р Десислава Гергинова – гл. ас. инж. химик в Института по органична химия с Център по фитохимия при БАН.

Наградата се присъжда за отлична защита на дисертационен труд на тема „ЯМР метаболомика на пчелен мед и вино”, за което й е присъдена образователна и научна степен „Доктор“.

За пръв път е доказано наличието на редуциращия монозахарид хиновоза в пчелен мед, както и наличието на значителни количества трехалулоза в мед от безжилни пчели. Проведени са голям набор от хемометрични анализи, които позволяват да се докаже ботаническият произход на пчелния мед и държавата, производител на виното. Установено е, че виното от типични български сортове се характеризира с по-високо количество захари и висши алкохоли, в сравнение с вина от чуждестранни сортове грозде. Чрез протонни ЯМР спектри са създадени методи за доказване на разреден мед и вино. За пръв път, чрез ЯМР метаболомика са определени профилите на два вида борово сладко и медовина. Резултатите от дисертацията са публикувани в 4 статии – 2 в      списание с Q1, 1 с Q4 и една в списание на БАН. Две от списанията са с висок импакт фактор. Досега са забелязани 39 цитирания на публикуваните статии в чуждестранни източници.

Наградата ЕВРИКА за 2023 г. за млад изобретател получи Мартин Ралчев – асистент маг. инж. в Институт по Роботика при БАН.

Наградата му се присъжда като съавтор в три защитени патенти за изобретения, както следва:

„Двуосен магниточувствителен сензор, съдържащ елементи на Хол“, регистрирано като патент от Патентното ведомство на Република България на 17.07.2023 г. Принос на изобретението е широкият температурен обхват на функциониране, необходим за целите на високоточната и слабополевата магнитометрия. Сферата на приложимост е роботиката и мехатронните системи с изкуствен интелект; квантовата комуникация; 3D роботизираната медицина и минимално инвазивната хирургия, включително лапароскопията; безконтактната автоматика; контролно-измервателната технология; автомобилната промишленост; енергетиката; навигацията; биомедицинските изследвания; военното дело и сигурността; контратероризма и др.

„Робот за почистване на подови повърхности“, регистрирано като патент от Патентното ведомство на Република България на 15.08.2023 г.

„Робот за UV – дезинфекция“, регистрирано като патент от Патентното ведомство на Република България на 16.01.2023 г.

Мартин Ралчев е съавтор на още две изобретения, които са в процес на регистрация, а именно:

– „Устройство за определяне на физико-механичното състояние на деформирани скали и строителни материали“;

–  „Устройство за определяне на подвижността на токоносителите в полупроводници“.

Дяловото участие на Мартин Ралчев в петте изобретения е 75 %.

Наградата ЕВРИКА за 2023 г. за млад мениджър получи капитан инж. Костадин Недев – основател на образователен стартъп и платформа за технологично обучение „Млад изобретател“.

Специализираното жури присъди наградата „Еврика“ за най-добър млад мениджър на 2023 година на Костадин Недев за: успешно реализиране на бизнес проекта „Млад изобретател“ – проект със значим технологичен, социален, образователен и възпитателен ефект. Екипът на Костадин Недев е добър пример за визионерство и кауза, насочени към развитието на човешкия капитал в България.

С диплом за отлично представяне в конкурса за тази награда беше отличена:

Симона Стилиянова – съосновател и управляващ партньор на компанията „Основа“ и създател на Zero Waste Sofia – за постигнати резултати и отдаденост на кауза с голямо обществено значение – решаването на проблемите, свързани с прекомерната употреба на пластмаси. Симона Стилиянова е представител на нова вълна млади български предприемачи, които се опитват да отговарят на важни глобални предизвикателства.

Носител на наградата ЕВРИКА за 2023 за млад фермер е Даяна Димитрова – земеделски производител и пчелар от община Димитровград.

Тя е студентка в Аграрен университет – Пловдив, специалност „Растителна защита“. Заедно със своето семейство, в стопанствата си в село Бряст и село Ябълково, община Димитровград отглеждат 140 крави, юници и телета, 85 броя овце и 800 дка земя.

Илияна Йотова – вицепрезидент на Република България  връчи удостоверенията на 43 ученици и студенти, определени след конкурс за стипендианти на Фондация „Еврика“ за учебната 2023/2024 година. Те са представители на СУ „Св. Кл. Охридски”; Медицински университет – София; НВУ „В. Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен, ВВВУ „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия, ПУ „Паисий Хилендарски“, Технически университет – София, УНСС – София, Технически университет – Варна, ШУ „Еп. Константин Преславски“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Аграрен университет – Пловдив, ЛТУ – София, СМГ „Паисий Хилендарски“, МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас.

Фондация „Еврика“ връчи големите си годишни награди и 43 стипендии на изявени ученици и студенти

І. Именни стипендии в размер на 3 000 лева, както следва:

 • За постижения в овладяването на компютърните науки на името на Джон Атанасов –

Тонислав Светославов Троев от ШУ „Еп. Константин Преславски“

      Ивайло Георгиев Петров от Технически университет – Варна

 

 • За постижения в овладяването на математиката на името на акад. Никола Обрешков –

Цветелина Цветозарова Стефанова от РУ „Ангел Кънчев“

 

 • За постижения в овладяването на изчислителната математика и математическото моделиране на името на акад. Благовест Сендов –

Петър Славчев Евгениев от СУ „Св. Кл. Охридски“

Васил Стефанов Желински от ПУ „П. Хилендарски“

 

 • За постижения в овладяването на знания в областта на физиката на името на акад. Георги Наджаков –

Христа Юлиянова Иванова  от СУ „Св. Кл. Охридски“

 

 • За постижения в овладяването на химията и химичните технологии на името на акад. Ростислав Каишев –

Добрина Костадинова Иванова от СУ „Св. Климент Охридски“

Катерина Георгиева Тумбалова от СУ „Св. Климент Охридски“

 

 

 • За постижения в овладяването на знания в областта на медицината и биологията на името на акад. Методи Попов –

Трифон Трифонов Попов от Медицински университет – София

Любомир Любомиров Гайдарски от Медицински университет – София

 

 • За постижения в овладяването на аграрните науки, вкл. ветеринарните науки и горското стопанство на името на акад. Дончо Костов –

Йоана Руменова Кирилова от ЛТУ – София

Даниела Илиева Ангелова от Аграрен университет – Пловдив

 

 • За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев –

Димитър Иванов Раев от НВУ „Васил  Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен

 

 

 • За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски –

Борислав Петров Иванов от ВВВУ „Г. Бенковски“ – Д. Митрополия

Катерина Костадинова Костадинова от Технически университет – София

 

 • За постижения в овладяването на знания в областта на строителството и архитектурата на името на Кольо Фичето –

Християн Георгиев Георгиев от НВУ „Васил  Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен

 

 • За постижения в овладяването на знания в областта на икономиката на името на акад. Евгени Матеев –

Валери Красимирова Коничева от УНСС – София

 

 

 1. Стипендия „Акад. Александър Теодоров–Балан“ по  целево дарение в размер на 3 000 лева

 

– Силвия Георгиева Николова – СУ „Св. Климент Охридски“

 

III . Стипендии на носители на златни медали от международни олимпиади в размер на 2 000 лева

–    Александър Пламенов Проданов – СУ „Св. Кл. Охридски“

–    Виктор Делянов Лилов – СМГ „П. Хилендарски“

–    Димитър Антоан Каразапрянов – Медицински университет – София

–    Крум Найденов Александров – СУ „Св. Кл. Охридски“

–    Марин Христов Христов – СМГ „П. Хилендарски“

–    Павел Атанасов Николов – СУ „Св. Кл. Охридски“

Стипендии на носители на сребърни медали от международни олимпиади в размер на 1 700 лева

–   Васил Николов Николов – СУ „Св. Кл. Охридски“

–   Георги Мирославов Александров – СУ „Св. Климент Охридски“

–   Деян Деянов Хаджи-Манич – МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна

–   Преслав Ивайлов Георгиев – СМГ „П. Хилендарски“

–   Явор Ивайлов Христов – СМГ „П. Хилендарски“

Стипендии на носители на бронзови медали от  международни олимпиади в размер на 1 600 лева

–   Александър Мирославов Гатев – СМГ „П. Хилендарски“

–   Ангел Антонов Христов – ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас

–   Баян Момчилов Гечев – СМГ „П. Хилендарски“

–   Божидар Данчев Димитров – СУ „Св. Кл. Охридски“

–   Борис Владимиров Михов – СМГ „П. Хилендарски“

–   Веселин Николаев Маркович – МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна

–   Виктория Цветозарова Иванова – СУ „Св. Кл. Охридски“

–   Иван Георгиев Георгиев – Медицински университет – София

–   Кирил Теодоров Тошев – Медицински университет – София

–   Кръстьо Стоянов Драгинов – Медицински университет – София

–   Никола Миленов Димитров – Медицински университет – София

–   Румен Любомиров Димитров – СМГ „П. Хилендарски“

–   Румен Миленов Михов – СУ „Св. Кл. Охридски“

–   Явор Мирославов Йорданов – СУ „Св. Кл. Охридски“