Наука Образование Олимпийци

Фондация „Еврика“ връчи големите си годишни награди и 42 стипендии на изявени ученици и студенти

Фондация „Еврика“ връчи големите си годишни награди и 42 стипендии на изявени ученици и студенти

На 31 януари в НДК се проведе тържествената церемония по награждаване на лауреатите на наградите на фондация „Еврика“ за 2022 г. за постижения в науката и за най-добър млад мениджър, изобретател и фермер. Те се присъждат на млади хора за техните значими постижения в науката, за изобретения с голяма обществена значимост, за постижения в управлението на стопански организации, както и за най-високи резултати в развитието на селскостопански дейности. Заедно с това фондация „Еврика“ връчи и 42 стипендии на изявени ученици и студенти. Всички те са печелили конкурси или са завоювали медали за България от най-престижните международни състезания по математика, информатика, физика, химия и биология.

Фондация „Еврика“ връчи големите си годишни награди и 42 стипендии на изявени ученици и студенти

Чрез големите годишни награди на фондация „Еврика“ се цели стимулиране на най-добрите постижения в съответната област и широко популяризиране сред обществеността на най-талантливите и способни млади хора, на тяхната дейност и успехи, за налагане на техния пример сред младото поколение. Кандидатите за носители на наградите са излъчени от обществени и стопански организации, научни звена и университети, от неправителствени организации и медии, а окончателният избор се извършва от специализирани комисии във всяка област.

Фондация „Еврика“ връчи големите си годишни награди и 42 стипендии на изявени ученици и студенти

Тази година лауреатите са:

 • за постижения в науката – д-р Александър Сираков за отлична защита на дисертационен труд на тема „ВРЕМЕННО-СТЕНТ АСИСТИРАНО КОЙЛИРАНЕ”
 • за млад изобретател – Елица Петкучева – съавтор в изобретение „Метод за синтез на електрод за приложение като електрокатализатор за реакцията на отделяне на кислород“
 • отлично представяне в конкурса за млад изобретател – Мария Тодорова – съавтор в пет изобретения, регистрирани като полезни модели
 • за млад мениджър – Христо Пеев -– основател и изпълнителен директор на Motion Software и главен мениджър „Иновации“ на Еxadel.
 • за отлично представяне – Димитър Платов – съосновател и собственик на „Бъзонада“ ООД
 • за млад фермер – Тихомир Тачев – земеделски производител и пчелар от село Асеновец, община Нова Загора

Гости на тържеството бяха: Петър Кънев – зам. председател на комисията по икономическа политика и иновации в 48 Народно събрание; акад. Юлиан Ревалски – председател на БАН, Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България; Валентина Танева – съветник на Президента на Република България по образование; Диана Петкова – председател на СУБ; акад. Николай Витанов – зам. ректор на  СУ „Св. Кл. Охридски“.

Наградата ЕВРИКА за 2022 г. за постижения в науката получи д-р Александър Сираков – лекар-специализант по образна диагностика в УМБАЛ „Свети „Иван Рилски“ – София.

Фондация „Еврика“ връчи големите си годишни награди и 42 стипендии на изявени ученици и студенти

Наградата се присъжда за отлична защита на дисертационен труд на тема „ВРЕМЕННО-СТЕНТ АСИСТИРАНО КОЙЛИРАНЕ”., за което му е присъдена образователна и научна степен „Доктор“.

За пръв път в света е въведена техника на временно-стент асистирано койлиране с Comaneci стент и неговите разновидности на руптурирали мозъчни аневризми с широки шийки в състояние на субарахноидална хеморагия. Резултатите от дисертацията са публикувани в 3 статии в списания с импакт фактор, които са цитирани 32 пъти от чужди автори.

Наградата ЕВРИКА за 2022 г. за млад изобретател получи Елица Петкучева – асистент в Секция „Водородни системи с полимерен електролит“ на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Е. Будевски“ /ИЕЕС/  при БАН.

Фондация „Еврика“ връчи големите си годишни награди и 42 стипендии на изявени ученици и студенти

Наградата й се присъжда като съавтор в изобретение „Метод за синтез на електрод за приложение като електрокатализатор за реакцията на отделяне на кислород“, регистрирано като американски патент. Изобретението касае нови катализатори за реакцията на отделяне на кислород, методи за производството и потенциалното им приложение. Елица Петкучева е съавтор на още две изобретения, регистрирани като полезни модели, а именно:

„Електролизна клетка за тестване на мембранни електродни пакети“;

„Модулна електролизна клетка за производство на оксиводородна смес“.

Фондация „Еврика“ връчи големите си годишни награди и 42 стипендии на изявени ученици и студенти

Диплом за отлично представяне в конкурса за млад изобретател получи Мария Тодорова – съавтор в пет изобретения, регистрирани като полезни модели със съществен дял на участие (20-50%). Патентованите активни компоненти от слузта на охлювите са включени в нови продукти, които се предлагат на българския и международен пазар. Икономическият ефект от разработените продукти възлиза на над 2 000 000 лева.

Наградата ЕВРИКА за 2022 г. за млад мениджър получи Христо Пеев – основател и изпълнителен директор на Motion Software и главен мениджър „Иновации“ на Еxadel.

Фондация „Еврика“ връчи големите си годишни награди и 42 стипендии на изявени ученици и студенти

Специализираното жури присъди наградата „Еврика“ за най-добър млад мениджър на 2022 година на Христо Пеев за: глобална визия и подход в развитието на бизнеса и значими бизнес резултати; иновативен управленски подход в търсенето, експериментирането и прилагането на работещи управленски идеи и практики; изявено бизнес лидерство.

Фондация „Еврика“ връчи големите си годишни награди и 42 стипендии на изявени ученици и студенти

С диплом за отлично представяне в конкурса за тази награда беше отличен Димитър Платов – съосновател и собственик на „Бъзонада“ ООД – мотиви – за създаване и развитие на сериозен бизнес въз основа на традиционни за българите вкусове и природни ресурси; решителност, гъвкавост и постигнати резултати в производствената дейност и реализацията на продуктите.

Носител на наградата ЕВРИКА за 2022 за млад фермер Тихомир Тачев – земеделски производител и пчелар от село Асеновец, община Нова Загора

Фондация „Еврика“ връчи големите си годишни награди и 42 стипендии на изявени ученици и студенти

Завършил е бакалавърска степен по „Бизнес икономика“ в Тракийски университет – Стара Загора. Отглежда 270 пчелни семейства, разположени на два пчелина.

Акад. Кирил Боянов – председател на Съвета на Фондация „Еврика“ връчи удостоверенията на 42 ученици и студенти, определени след конкурс за стипендианти на Фондация „Еврика“ за учебната 2022/2023 година. Всички те са печелили конкурси или са завоювали медали за България от най-престижните международни състезания по математика, информатика, физика, химия и биология.

Фондация „Еврика“ връчи големите си годишни награди и 42 стипендии на изявени ученици и студенти

Стипендиите, присъдени чрез конкурс носят имената на изтъкнати български учени и общественици с принос в развитието на българската и световна наука, техника и технологии – Джон Атанасов, акад. Никола Обрешков, акад. Благовест Сендов, акад. Георги Наджаков, акад. Ростислав Каишев, акад. Методи Попов, акад. Дончо Костов, акад. Димитър Мишев, акад. Ангел Балевски, акад. Евгени Матеев и акад. Александър Теодоров-Балан.

І. Именни стипендии в размер на 3 000 лева, както следва:

 • За постижения в овладяването на компютърните науки на името на Джон Атанасов –
 • Тонислав Светославов Троев от ШУ „Еп. Константин Преславски“
 • Йорданка Мариянова Ламбова от НВУ „Васил Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен
 • За постижения в овладяването на математиката на името на акад. Никола Обрешков –
 • Цветелина Цветозарова Стефанова от РУ „Ангел Кънчев“
 • За постижения в овладяването на изчислителната математика и математическото моделиране на името на акад. Благовест Сендов –
 • Илиян Йорданов Йорданов от СУ „Св. Кл. Охридски“
 • За постижения в овладяването на знания в областта на физиката на името на акад. Георги Наджаков –
 • Мирослав Светославов Мойсеев от СУ „Св. Кл. Охридски“
 • За постижения в овладяването на химията и химичните технологии на името на акад. Ростислав Каишев –
 • Кристиян Кристиянов Веселинов от СУ „Св. Климент Охридски“
 • Екатерина Георгиева Георгиева от ПУ „П. Хилендарски“
 • За постижения в овладяването на знания в областта на медицината и биологията на името на акад. Методи Попов –
 • Страхил Каменов Василев от Медицински университет – София
 • Здравко Иванов Иванов от Медицински университет – Пловдив
 • За постижения в овладяването на аграрните науки, вкл. ветеринарните науки и горското стопанство на името на акад. Дончо Костов –
 • Петя Андриянова Петрова от ЛТУ – София
 • За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев –
 • Радина Иванова Бодурова от ВВВУ „Г. Бенковски“ – Д. Митрополия
 • Димитър Стефанов Димов от НВУ „Васил Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен
 • За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски –
 • Борислав Петров Иванов от ВВВУ „Г. Бенковски“ – Д. Митрополия
 • Тони Борислав Борисов от НВУ „Васил Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен
 • За постижения в овладяването на знания в областта на икономиката на името на акад. Евгени Матеев –
 • Жак Милчев Семизов от Икономически университет – Варна
 • Валери Красимирова Коничева от УНСС – София

 

 1. Стипендия „Акад. Александър Теодоров–Балан“ по целево дарение в размер на 2 500 лева
 • Габриела Димитрова Дамянова – ПУ „Паисий Хилендарски“

 

III. Стипендия по целево дарение в размер на 2 500 лева

 • Любомир Любомиров Гайдарски – Медицински университет – София

 

 1. Стипендии на носители на златни медали от международни олимпиади в размер на 1 400 лева
 • Александър Пламенов Проданов – СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Димитър Антоан Каразапрянов – Медицински университет – София
 • Павел Атанасов Николов – СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Петър Стоилов Жотев – СМГ „П. Хилендарски“

 

 1. Стипендии на носители на сребърни медали от международни олимпиади в размер на 1 200 лева
 • Атанас Димитров Димитров – СМГ „П. Хилендарски“
 • Васил Николов Николов – СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Георги Мирославов Александров – СУ „Св. Климент Охридски“
 • Деян Деянов Хаджи-Манич – МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна
 • Иван Тодоров Тагарев – СМГ „П. Хилендарски“
 • Илияс Башир Номан – СМГ „П. Хилендарски“
 • Крум Найденов Александров – МГ „Гео Милев“ – Плевен
 • Маргулан Ерланович Исмолдаев – МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна
 • Марин Христов Христов – СМГ „П. Хилендарски“
 • Явор Ивайлов Христов – СМГ „П. Хилендарски“

 

 1. Стипендии на носители на бронзови медали от международни олимпиади в размер на 1 000 лева
 • Божидар Данчев Димитров – ПМГ – Силистра
 • Виктор Бориславов Михайлов – СМГ „П. Хилендарски“
 • Иван Георгиев Георгиев – Медицински университет – София
 • Кирил Теодоров Тошев – Медицински университет – София
 • Кръстьо Стоянов Драгинов – Медицински университет – София
 • Никола Миленов Димитров – Медицински университет – София
 • Румен Миленов Михов – СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Явор Мирославов Йорданов – СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Яна Александрова Атанасова – НПМГ – София
 • Янислав Светлинов Данчовски – СУ „Св. Кл. Охридски“

 

Справка за стипендиите и стипендиантите:

Общ брой на стипендиантите за учебната 2022 – 2023 година – 42

Стипендии по видове:

 • Стипендии, носещи имената на известни български учени и творци с принос в българската и световна наука и техника – 16;
 • Стипендии за носители на медали от международните средношколски олимпиади – 24
 • Стипендии по целеви дарения – 2

Разпределението на стипендиантите по университети и училища:

 • 10 на СУ „Св.Климент Охридски“
 • 7 на Медицински университет – София
 • 3 на НВУ „В. Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен
 • 2 на ВВВУ „Г. Бенковски“ – Д. Митрополия
 • 2 на ПУ „П. Хилендарски“
 • 1 на Медицински университет – Пловдив
 • 1 на УНСС – София
 • 1 на ШУ „Еп. Константин Преславски“
 • 1 на Икономически университет – Варна
 • 1 на РУ „Ангел Кънчев“
 • 1 на ЛТУ – София
 • 7 на СМГ „Паисий Хилендарски“
 • 1 на МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна
 • 1 на НПМГ – София
 • 1 на МГ „Гео Милев“ – Плевен
 • 1 на ПМГ – Силистра