EnteR Образование

50-ата Националната конференция по въпросите на обучението по физика ще се проведе от 2 до 5 юни във Варна

До 15 март Съюзът на физиците в България приема заявки за участие в Младежката научна сесия

Тази година ще се проведе 50-ата юбилейна Националната конференция по въпросите на обучението по физика. Темата е „Климатичните промени и образованието по физика“. Тя се организира от Съюза на физиците в България и МОН във Варна от 2 до 5 юни. Също така по време на конференцията ще се проведе и традиционната Младежка научна сесия за ученици и студенти.

„Kлиматичните промени и образованието по физика“ бе избрана и уточнена след обсъждания в Управителния съвет на Съюза на физиците в България и на избрания Национален организационен комитет. Един от аргументите за избор на темата е приетата от IUPAP резолюция за провъзгласяването на 2022 г. за Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие – МГФНУР (The International Year of Basic Sciences for Sustainable Development – IYBSSD) на пленарната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк на 2 декември. Събитията през IYBSSD ще се съсредоточат върху връзките между природните науки и целите за устойчиво развитие.

Фундаменталните природни науки и в частност физиката имат съществен принос за осигуряването на основните средства за справяне с решаващите предизвикателства пред човечеството днес като универсален достъп до храна, енергия, здравословен начин на живот и комуникационни технологии. Решаването на тези проблеми е основна част от целите за устойчиво развитие.

Природните науки ни позволяват да разберем въздействието на сегашните близо 8 милиарда души на планетата и да действаме за ограничаване, а понякога дори и за намаляване на явления като изменение на климата, изчерпването на озоновия слой, изчерпването на природните ресурси, намаляване на биоразнообразиетo.

България, представлявана от Съюза на физиците и финансово подпомагана от МОН чрез споразумение, възстанови членството си в IUPAP от 2020 г. и естествено ще се включи в тази инициатива, като нашата 50-а Юбилейна конференция по въпросите на образованието по физика ще бъде едно от събитията, посветено на Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие. Научната програма на конференцията включва пленарни доклади, секционни доклади, постерно представяне на авторски разработки, кръгли маси и дискусии.

Пленарните и секционните доклади ще бъдат посветени основно на важната роля, която физиката играе в целия ни живот и особено в нашето разбиране за климата. Възможности за намаляване на консумацията на енергия, намаляване на замърсяването и разработване на по-ефективни процеси се изследват и разработват от екипи от физици и колеги от природните дисциплини.

Пълна информация може да намерите ТУК!

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!