Наука

България и Китай подписаха договори за финансиране на проекти за научно и технологично сътрудничество

България и Китай подписаха договори за финансиране на проекти за научно и технологично сътрудничество

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) съобщава, че на 12 юни в заседателната зала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, бяха подписани договорите за финансиране на изследователски проекти по Програма за научно и технологично сътрудничество между България и Китайската народна република. Събитието откри проф. дмн Николай Лазаров, председател на Изпълнителния съвет на ФНИ. Официални гости на събитието бяха г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката, Н. Пр. г-н Дун Сяодзюн, Посланик на КНР в България, и инж. Иван Тотев, кмет на гр. Пловдив.

България и Китай подписаха договори за финансиране на проекти за научно и технологично сътрудничество

България и Китай подписаха договори за финансиране на проекти за научно и технологично сътрудничество

България и Китай подписаха договори за финансиране на проекти за научно и технологично сътрудничество

България и Китай подписаха договори за финансиране на проекти за научно и технологично сътрудничество

Одобрените за финансиране проекти са:

– „Разработване на многосервизна облачнобазирана IoT оперативна платформа с общо предназначение (EMULSION)“ с ръководител проф. Иван Ганчев от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и проф. Zhanlin Ji от North China University of Science and Technology;

Основната научноизследователска дейност по този проект ще бъде насочена към разработване на платформа от ново поколение (от хоризонтален тип) в областта на Интернет на Нещата (IoT) заедно с нови модели и техники за ефективно предоставяне на услуги главно в IoT подобластите „интелигентно опазване на околната среда“ и „интелигентно здравеопазване“. Платформата ще бъде в състояние да предоставя силно контекстуализирани и персонализирани услуги, достъпни чрез всякакъв тип мобилни устройства през хетерогенни по вид безжични мрежи.

Винаги, по всяко време, навсякъде и по най-добрия начин, отчитайки текущия мрежов контекст, контекста на услугата и предпочитанията на потребителите. Чрез използване на разпределени техники за обработка на големи масиви от данни (в облачна среда) платформата ще конвертира „суровите“ сензорни данни, получени от физичния свят и от дейностите на потребителите с услугите, в действителна аналитична информация, която ще бъде използвана за про-активно препоръчване на най-добрите инстанции на услуги (например формиране на най-добър маршрут за придвижване с цел избягване на замърсени в момента райони, представляващи риск за здравето), приложими за и съобразени с всеки отделен потребител в съответсвие с ABC&S комуникационната парадигма за винаги най-добра свързаност и най-добро обслужване. Ще бъдат разработени нови компютърни алгоритми, софтуерни решения и мобилни приложения, гарантиращи най-добро качество на възприемане на IoT услуги от страна на потребителите. На базата на платформата ще бъдат проектирани, тествани и демонстрирани две пилотни IoT системи:

  1. Интелигентна система за контрол на качеството на въздуха (AQI) – за предоставяне на AQI данни („на живо“), допълнени от прогнозираща измененията информация, като вход към другата пилотна система, заедно със съответно мобилно приложение за планиране на маршрути за пациенти с различни здравословни проблеми с минимален риск за тяхното здраве;
  2. Интелигентна система за повсеместно здравеопазване (uHealth) – за предоставяне на здравни услуги на различни категории пациенти.

– „Устойчивото управление на неприятели и болести в ябълкови градини в България и Китай на базата на прецизни екологични методи за контрол“ с ръководител проф. Вили Харизанова от  Аграрен университет – Пловдив и доц. д-р Tu Hongtao, от Zhengzhou Fruit Research Institute. Проектът бе представен от доц. д-р Сава Табаков от  Аграрен университет – Пловдив.

Проектът е в тематично направление „Устойчиво земеделие“, като и двете институции – от България и от Китайската народна република имат богати традиции и научен потенциал за провеждане на научни изследвания на най-високо ниво.  Избраната тема е продиктувана от важността на ябълката като култура в България и в Китай, който е най-големият производител на ябълки в света. Нарастващата обществена загриженост за ролята на пестицидите и потенциално вредния им ефект върху човешкото здраве, полезната фауна, дивите животни, подпочвените води, и като цяло върху околната среда, налага търсене на алтернативни нискорискови средства за контрол на болестите и неприятелите по ябълката и прецизни методи за прогнозиране на развитието им.   Колективът в състав проф. Р. Андреев, проф. В. Ангелова, доц. С. Табаков, доц. А. Стоева, доц. Д. Гънчев, доц. Л. Колева и гл. ас. М. Мохамедова има опит в научната област и предишни изследвания по проблема.  Планираните опити в основната си част ще бъдат проведени в експерименталните полета на Аграрен университет-Пловдив в специално създадени насаждения от ябълки с нови за страната устойчиви на болести сортове, както и в научните лаборатории на включените катедри. Очакваните резултати ще дадат възможност за разработване на оптимизирана технология за управление на болести и неприятели при интегрирано и биологично производство на ябълки, на базата на прецизни екологични методи, адаптирана за условията на двете страни.