EnteR

Проф. Мишел Израел ще изнесе публична лекция за нейонизиращите лъчения и въздействието им върху човека

Проф. Мишел Израел ще изнесе публична лекция за нейонизиращите лъчения и въздействието им върху човека

На 14 март (вторник) от 17:30 часа в Американския център в Столичната библиотека, на площад “Славейков” 4, проф. Мишел Израел, доктор по медицина, ще изнесе публична лекция на тема “Нейонизиращи лъчения. Топлинни и нетоплинни ефекти на въздействие върху човека. Безжичните технологии и здравето на населението”. Организатори на лекцията са Столичната библиотека, списанието “Светът на физиката” на Съюза на физиците в България, и катедрата “Физика” при Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”.

Първата лекция за 2023 г. от цикъла “Светът на физиката – на живо” ще запознае аудиторията с нейонизиращите лъчения, какво ги отличава от йонизиращите (т.нар. радиация) и с тяхното значение за живота на Земята. Едновременно с това се обръща внимание на приложенията на различни спектри от нейонизиращите лъчения в дейности на човека, свързани с индустрията, транспорта, комуникациите, енергетиката, както и в бита.

В исторически аспект се разглеждат откритията в областта на електричеството и магнетизма, които са в основата на съвременните технологии. Прави се разграничение между микро- и макросвета на основата на дуализма в описанието на класическата и квантовата физика на електромагнитните вълни.

Аудиторията се запознава с биологичните и здравни ефекти на въздействието на електромагнитните вълни. Подробно се разглеждат термичния (топлинния) ефект от въздействието и нетермичните ефекти, зависещи от честотата на електромагнитната вълна. Същите те са основа за въвеждане на гранични стойности на експозиция (хигиенни норми) от международните организации, изследващи здравето на населението. Обръща се внимание на възможния канцерогенен ефект от въздействието на тези вълни и основата за класифицирането им в списъка на човешките канцерогени.

В лекцията се обсъжда подробно практиката в Европа и у нас за осигуряване на здравето на населението от въздействието на различни източници на електромагнитни вълни, по-специално в безжичните технологии за комуникация. Обсъждат се нивата на облъчване на населението от антени за мобилна комуникация, както и действащото законодателство за оценка на експозицията. Има и практически съвети как населението да търси своите права по отношение на страхове, свързани с облъчване от антени на мобилната комуникация. Предлага се усъвършенстване на политиката за защита на населението, основана на превантивния подход, който е европейска политика и практика.

Проф. Мишел Израел е физик, с допълнителни специалности по биофизика и медицинска санитарна физика, доктор по медицина и преподавател в Медицинския университет в Плевен. Работи в отдела “Физични фактори” към Националния център по обществено здраве и анализи.

Проф. Израел е член на Международния съветнически комитет към Световната здравна организация, към Отдела по нейонизиращи лъчения и защита на населението. Научен ръководител е на Експертния консултативен съвет към Министерството на здравеопазването по защита на населението от нейонизиращи лъчения.

Той е един от експертите, участвали в създаването на международното законодателство по защита от електромагнитни полета (в Европа, САЩ, НАТО). Член е на работната група по “Космос и глобално здраве” към ООН, на програмите “Хоризонт” на ЕС.

Изнасял е лекции и семинари във военни бази в САЩ, в Медицински университет “Хадаса” в Йерусалим, както и на многобройни съвещания в Европа и Азия.

Проф. Израел е председател на Българското дружество по биомедицинска физика и инженерство, член е на много международни и национални научни дружества и съюзи. През 2021 г. той е удостоен от Международната организация на медицинските физици (IOMP) с награда за популяризиране на медицинската физика.