Наука Образование

Националният природонаучен музей при БАН обяви конкурс за прием на редовни докторанти

Националният природонаучен музей при БАН обяви конкурс за прием на редовни докторанти

Националният природонаучен музей при Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2022-2023 г. Обявите са за научни специалности Зоология (област арахнология) и Ентомология. От кандидатите се очаква да има подчертан интерес към систематиката на безгръбначните животни и по-специално на насекомите и паякообразните.

Редовна докторантура по Зоология (област арахнология)

Основен фокус на изследването ще бъде прилагането на интегративния подход в систематиката на паяците и по-специално комбинирането на морфологични и молекулярни техники за изследване на техния произход, филогения, биогеография и еволюция. Интегративният характер на изследването предполага познания и/или интерес и към методите на молекулярната филогенетика и еволюция.

Редовна докторантура по Ентомология

Изследванията ще бъдат съсредоточени върху темата „Климатичните промени и състояние на опрашителите в България през последните 20 години“. Опрашителите са екологична група от организми, които са в тясна еволюционна връзка с цветните растения. Те са основният фактор, позволяващ развитието на голяма част от тях. От това следва и огромното им значение за бъдещето на човечеството, което е в пряка зависимост от успешното развитие на селското стопанство и отглежданите култури.

В рамките на докторантурата се очаква работа по следните основни направления:

 1. Създаване на национална схема за мониторинг на опрашителите, част от общоевропейската такава.
 2. Първо сравнение за промените на съобществата от опрашители в последните 20 години в моделни местообитания в България.
 3. Нови данни относно хранителните предпочитания на някои от моделните видове в различни местообитания и ролята им като опрашители на диви видове растения.

Срок за подаване на документи: от 14.03.2023 г. до 12.05.2023 г.

Адрес за подаване на документите: деловодство на НПМ-БАН, бул. Цар Освободител 1, 1000, София.

За справки: тел. 0877510525 (научен секретар).

Необходими документи за кандидатстване

 1. Молба до директора на Национален природонаучен музей – БАН, в която изрично да е посочена специалността, за която се кандидатства;
 2. Автобиография;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с
 5. приложението или нотариално заверено копие от нея;
 6. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от
 7. чуждестранно висше училище;
 8. Медицинско свидетелство;
 9. Свидетелство за съдимост;
 10. Декларация по § 5 от доп. разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г.
 11. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
 12. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/. Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:

 • по специалността от 12 до 16.06.2023 година,
 • по чужди езици от 19 до 23.06.2023 година.

Изисквания: Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.