Образование

Десет учители получиха наградата на МОН „Константин Величков“ за принос към образованието

Десет учители получиха наградата на МОН „Константин Величков“ за принос към образованието

Десет български учители бяха отличени за своята работа и принос към образованието в Деня на народните будители, когато се връчват наградите „Константин Величков“ на Министерството на образованието и науката. Това са Ева Божурова, Мариана Анастасова, Илия Вълчев, Стефан Милчев, Пламен Динев, Галина Сакарова, Даниел Симеонов, Венцислав Начев, Иванка Ваклинова и Галина Мизова.

„Първи ноември е празник на българското образование и просвета. В класната стая, в учебните зали в университета се случва бъдещето днес. Имаме историческата отговорност да следваме заветите на будителите и да ги предаваме на децата, учениците и младите хора“, каза в приветствието си към участниците в церемонията министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков.

Той отбеляза, че наградата е на името на велик българин и народен будител – Константин Величков. Човек, който е книжовник, министър на просвещението и е допринесъл за духовното и обществено развитие на България.

„Вие сте будители, но и хора, които правят така, че нашите деца и ученици да се развиват не само овладявайки знания и изграждайки умения, а преди всичко като формирате ценности и поведение в тях на истински българи. Вие сте тези, които градите бъдещето на нашата образователна система“, каза министърът. Той подчерта, че отличените използват подходи, които МОН иска да се реализират навсякъде – във всички училища, във всички класни стаи. „По-компетентностно ориентирано обучение и обучение, което е основано на интереса, на желанието, на мотивацията – не само Вашата, но и на учениците, с които работите. Вие работите с талантливи деца, но и с такива, които трябва да се привлекат и устойчиво да останат в образователната система“, каза министърът преди да връчи грамотите на учителите.

В категория „Работа с ученици с изявени дарби“ награда получиха Мариана Анастасова и Ева Божурова. Мариана Анастасова е старши учител по физика и астрономия в ППМГ “Акад. Никола Обрешков” в Бургас. Доказателство за нейната целенасочена работа са постигнатите високи резултати от нейните ученици в областта  на физиката и астрономията. Много от тях печелят призови места и медали на международни, балкански и национални състезания, форуми и олимпиади по физика и астрономия.

Ева Божурова е старши учител по природо-математически учебни предмети в ЦПЛР – НАОП “Николай Коперник” във Варна. През годините тя всеотдайно е подготвила стотици ученици от цялата страна за участие в националната и международната олимпиади по астрономия и астрофизика, в национални и международни конкурси, конференции и състезания. Г-жа Божурова е един от лекторите на школите за подготовка на националните ни отбори за Международната олимпиада по астрономия и ръководител на Националния отбор по астрономия.

В категория „Постижения в работата с деца и ученици за преодоляване на проблемно поведение“ бяха наградени Илия Вълчев и Стефан Милчев. Илия Вълчев е педагогически съветник в Професионална гимназия по икономика “Иван Илиев” в Благоевград. Той прилага най-новите постижения в областта на превенцията на зависимости и агресия – тема, която става все по-проблемна и търсим решения, за да бъде училището сигурна и спокойна среда за деца и учители. В този дух неговият опит ще бъде полезен за споделяне от цялата ни система. Като част от екипа по обхват той е помогнал за реинтегриране и връщане на ученици в училище – в ПГ по икономика „Иван Илиев“ няма отпаднали от образователната система ученици.

Стефан Милчев бе отличен за работата си като педагогически съветник в СУ “Пейо Яворов” в Сливен. Като член на Координационния съвет за справяне с тормоза и агресията той има роля в превантивната възпитателна дейност с цел намаляване противообществените прояви на учениците. Той подпомага психичното развитие на учениците и създава условия за изграждане на защитна мрежа за интервенция в случаите на тормоз в училище. Две поредни години негови ученици печелят призови места на Националната олимпиада по гражданско образование.

В категория „Постигнати резултати при обхвата и включването на деца и ученици в образователната система“ тази години наградите бяха за Пламен Динев и Галина Сакарова. Пламен Динев  е педагогически съветник в СУ “Христо Смирненски” в Стара Загора. Неговата работа е изключително трудна като част от екипа за обхват – в неговото училище 100 % от учениците са билингви, с ниска мотивация за учене. Но в СУ „Христо Смирненски” няма ученици, отпаднали от образователната система. Г-н Динев работи активно с родителите за създаване на положително отношение към образованието, организира разнообразни извънкласни дейности в училището – спортни празници, тържества с ученици и родители, благотворителни инициативи. Включването и на родителите подпомага процеса на осмисляне на образованието като ценност.

Галина Сакарова е директор на Средно училище “Трайко Симеонов” в Шумен. През 2014 г. тя поема училище със затихващ прием и негативна обществена оценка към институцията, в която 98 % от учениците са от уязвими групи. В момента устойчиво се редуцира вторичната сегрегация на образователна институция, като 89 % от учениците завършват успешно средно образование. Устойчива е тенденцията за продължаване на образованието след придобиване на средно образование. Образователната практика на „пречупване на вторичната сегрегация” е представена от Галина Сакарова пред Европейската комисия през април 2023 година.

За „Принос в развитието на способностите и компетентностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование и придобиване на умения за лидерство“ бяха наградени Даниел Симеонов и Венцислав Начев. Даниел Симеонов е учител по английски език в ОУ “Неофит Рилски” в село Дерманци, община Луковит. Там е създадена първата по рода си в България паралелка с изучаване на кинопедагогика. Г-н Симеонов и учениците му от киноателието на инициативата „Киното, сто години младост” участват с работата си нееднократно на национални и международни инициативи, свързани с кинообразование. В образователния процес е новатор, който умело трансформира учебното съдържание в интерактивни и адекватни за нуждите на 21 век методи на познание, използвайки всички налични съвременни дигитални ресурси и инструменти, каквито предполага модерното образование. За да бъде адекватен на съвременните предизвикателства, Даниел Симеонов участва и споделя опит на училищни, национални и редица международни събития.

Венцислав Начев е учител теоретично обучение в Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи в Правец. Той е с доказан принос в развитието на способностите и компетентностите на учениците в областта на компютърните, природните науки и технологии, създател е на иновативна киберфизична лаборатория по роботика и вградени системи, достъпна за програмиране на физически роботи от ученици от всяка точка по света, прилага иновативни и интерактивни методи за обучение на учениците, има високи постижения в професионалната си област. През учебната 2022-2023 Начев започва създаването на „Киберфизичната лаборатория по роботика и вградени системи“ и ръководи клуб „Роботика и мехатроника“ за ученици с интереси в програмирането на хуманоидни роботи и индустриални роботи, като споделя своя опит и постижения с други училища в страната.

В Деня на будителите МОН връчва награди на учители, който работят по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ – модул „Културните институции като образователна среда“. Тази година бяха отличени Иванка Ваклинова и Галина Мизова от Профилирана гимназия “Иван Сергеевич Аксаков” в Пазарджик. Като директор Ваклинова мотивира учителите да участват в множество програми и проекти, които допринасят за обогатяване на училищния живот и материалната база. Г-жа Ваклинова е отличена след спечелено първо място в конкурса за най-добър урок в културна институция на тема „Човекът и природата – спиралата на живота“ с интегрирано учебно съдържание по български език и литература и по биология и здравно образование, представен в Художествена галерия „Станислав Доспевски“ в Пазарджик. Галина Мизова е старши учител по биология и здравно образование също в Профилирана гимназия “Иван Сергеевич Аксаков”. Тя е член на национални и регионални комисии за проверка и оценка на изпитни работи от Националното външно оценяване, ДЗИ и олимпиадите по биология и здравно образование. Тя формира умения за извличане на информация от различни източници, използва проектния подход като начин за стимулиране интереса на учениците. Г-жа Мизова има множество публикации, полезни за развитието на образованието.