Наука

Българска академия на науките обяви създаването на нова годишна награда – Голяма награда за наука на БАН

Българска академия на науките обяви създаването на нова годишна награда - Голяма награда за наука на БАН
default

Голямата награда за наука на БАН се присъжда на учен от българска научна организация или българско висше училище за изключителни постижения в областта на науката, получили високо международно признание. Наградата ще бъде връчена за първи път на 12 октомври по повод 155-ата годишнина на Академията. Наградата на БАН ще се връчва всяка година в една от следните три редуващи се области: Природо-математически и инженерни науки; Науки за живота; Социални и хуманитарни науки. БАН стартира процедурата за 2024 г. и първите номинации се приемат в областта на природо-математическите и инженерните науки.

Предложения за номинации може да се правят от: научните съвети на научни организации в страната, които имат право да хабилитират учени и да присъждат научни степени; факултетните съвети на висшите училища, които имат право да хабилитират учени и да присъждат научни степени; централните ръководства на Съюза на учените в България и Федерацията на научно-техническите съюзи; група академици (най-малко четирима души, които са от отделения на Събранието на академиците и член-кореспондентите, в които попада областта на предложения кандидат). Номинациите не може да съдържат повече от един номиниран.

Номинациите трябва да съдържат:

  • Кратка научна биография, включваща посочване на организацията, към която принадлежи номинираният.
  • Кратко описание на най-съществените приноси на номинирания и ясно формулирано въздействие на научните резултати на кандидата за развитието на науката, представени на език, достъпен за широк кръг от учени от съответната научна област.
  • Списък на най-значими избрани научни и/или научно-приложни разработки на номинирания (не повече от 20).

Препоръчва се номинациите и документите, които ги придружават, да бъдат представени и в електронен вид – за предпочитане в PDF формат. Те трябва да се изпращат до Председателя на Комитета за Наградата на БАН за 2024 г. акад. Христо Цветанов на адрес:

Българска академия на науките, София, 1040, ул. „15 ноември“ №1,

(е-mail на деловодство: [email protected] ), в срок до 8 май 2024 г.

Наградата ще бъде връчена за първи път на 12 октомври 2024 г. на церемонията по повод честването на годишнината на БАН. Процедурата по определяне на Голямата награда на БАН се организира и ръководи от Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН (САЧК).