Наука

11 научни проекта, свързани с коронавируса, ще бъдат финансирани с 1,7 млн. лева от Фонд „Научни изследвания“

Фонд „Научни изследвания“

Общо 11 проекта за фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19, ще бъдат финансирани с 1,7 млн. лева от Фонд „Научни изследвания“. Конкурсът бе проведен в съкратени срокове и в него участваха 73 проектни предложения в двете тематични направления – „Медико-биологични проблеми“ и „Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19“.

В „Тематично направление 1. Медико-биологични проблеми“ са подкрепени 7 проекта, в които като базови или партньорски организации участват в колективи от Медицинския университет – София (3 проекта), Медицинския университет – Пловдив (1 проект), Военномедицинска академия (2 проекта), Национален център по заразни и паразитни болести (2 проекта), УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” (1 проект), Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ (2 проекта), Институти на БАН (4 проекта). Одобрените за финансиране проекти са насочени към следните тематики:

  • Биологични и биомедицински изследвания на SARS-CoV2, включително структурата и организацията на вируса, начина му на проникване в организма и клетките и механизми на вътреклетъчно предаване.
  • Епидемиологични и имунологични изследвания, свързани с протичането на инфекцията със SARS-CoV2.
  • Разработване на изследователски модели за наблюдение на вируса в реални условия и нови диагностични средства за специфично доказване на SARS-CoV2.
  • Фактори на околната среда, които повлияват на предаването и оцеляването на вируса SARS-CoV2, доказани при модели in vivo.

В „Тематично направление 2. Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19“ ще бъдат подкрепени общо четири проекта, два от които са от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, и по един на колективи от Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и от Университета за национално и световно стопанство. Сред темите на избраните за финансиране научни проекти са правни проблеми, възникнали във връзка с кризата, изследване на икономическите измерения на пандемията COVID-19, анализ и оптимизация на социално-икономическите мерки за намаляване на негативните последствия от пандемията, разработка на интегрален модел за предвиждане и превенция на негативни ефекти от бъдещи епидемиологични кризи.

1. Медико-биологични проблеми

Тема на проекта Базова и партньорски организации
1 Имунни, биохимични и генетични биомаркери свързани с патогенезата, протичането и прогнозата на COVID-19 сред населението в България Медицински университет – София
2 Разработване на методологичен подход за национален мониторинг, анализ и оценка на системата „Климат/ Климатични промени – Ковид-19“ Институт за изследване на климата, атмосферата и водите – БАН
3 Вирусен товар, цитокини и нива на серумните антитела в зависимост от клиничната тежест на COVID-19 инфекцията Национален център по заразни и паразитни болести
4 Дизайн и синтез на флуоресцентни РНК багрила и нанокомпозити като биомолекулни сонди за диагностика и наблюдение на коронавируси (RNAVision) Софийски университет “Св. Кл. Охридски”; Медицински университет – София
5 Имунологична памет при  SARS-CoV-2/COVID-19: механизми, продължителност и кръстосана реактивност Национален център по заразни и паразитни болести; Медицински университет – Пловдив; Военномедицинска академия
6 Търсене на лиганди, деблокиращи вродения имунен отговор в заразени от SARS-Cov-2 вирус клетки Софийски университет “Св. Кл. Охридски”; Институт по молекулярна биология – БАН; Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН; Институт по микробиология – БАН
7 Роля на индивидуалните вирус / гостоприемник геномни характеристики за отговора към инфекция със SARS-CoV-2 Медицински университет – София; Военномедицинска академия; УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”

2. Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19

Тема на проекта Базова организация
1 Кризата с Covid-19 и бъдещето на либерално-демократичните конституционни модели Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
2 Икономически измерения на пандемията COVID-19: въздействието на психологически, правни и социално-политически фактори и подходи за преодоляване на техните отрицателни ефекти Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
3 Моделиране, анализ и оптимизация на социално–икономическите мерки за намаляване на негативните последствия на пандемията COVID-19 Университет за национално и световно стопанство
4 Интегрален модел за предвиждане и превенция на социално-икономическите ефекти от бъдещи епидемиологични кризи Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Пълен списък на одобрените за финансиране проекти е публикуван на официалния сайт на  Фонд „Научни изследвания“: http://www.fni.bg/?q=node/1157