Наука

Фонд „Научни изследвания“ прави три конкурса за учени и постдокторанти с общ бюджет от 17,2 млн. лева

Фонд „Научни изследвания“

Днес Фонд „Научни изследвания“ обяви, че кани български учени, млади учени и постдокторанти да участват в три конкурса с общ бюджет от 17,2 млн. лева. Крайният срок за кандидатстване е 25 и 26 септември 2019 година. Това са „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.“ с общ бюджет 16 млн. лева, „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“ с общ бюджет от 800 000 лева и конкурс „Българска научна периодика –  2019 г.“ – бюджет от 400 000 лева.

 1. „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.“

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 и допринася за:

 • Устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по количество и качество на международно видимата научна продукция.
 • Повишаване на количеството и качеството на фундаменталните научни изследвания, свързани с проблеми от регионално и национално значение.
 • Значително интензифициране на връзките на науката с образованието, бизнеса, държавните органи и обществото като цяло.
 • Разширяване на участието на българската научна общност в европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество.

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения в следните области:

 • Биологически науки;
 • Математически науки и информатика;
 • Медицински науки;
 • Науки за земята;
 • Обществени науки;
 • Селскостопански науки;
 • Технически науки;
 • Физически науки;
 • Химически науки;
 • Хуманитарни науки.

Общ бюджет на конкурса:

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на научни изследвания – 2019 г. е 16 000 000 лв. Минималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лв., максималната е 120 000 лв.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 36  месеца.

За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

Срок за подаване на проектните предложения: до 17:00 часа на 25.09.2019 г. в деловодството на Фонд „Научни изследвания” на хартиен и електронен носител.

Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурса ще намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/968

2.„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания за насърчаване участието на младите учени и постдокторанти в научноизследователска дейност. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 и допринася за:

 • Осигуряване на висока квалификация и ефективно кариерно развитие на учените, основано на високо ниво на научните изследвания.
 • Устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по количество и качество на международно видимата научна продукция.
 • Разширяване на участието на българската научна общност в европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество.
 • Повишаване на количеството и качеството на научните изследвания, свързани с проблеми от регионално и национално значение.

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания от млади учени и постдокторанти, повишаване квалификацията им и получаване на високи научни постижения в следните области:

 • Биологически науки;
 • Математически науки и информатика;
 • Медицински науки;
 • Науки за земята;
 • Обществени науки;
 • Селскостопански науки;
 • Технически науки;
 • Физически науки;
 • Химически науки;
 • Хуманитарни науки.

Общ бюджет на конкурса:

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на  фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г. е 800 000 лв. Минималната сума за всеки отделен проект е 15 000 лв., максималната е 30 000 лв.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24  месеца.

За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

Срок за подаване на проектните предложения: до 17:00 часа на 26.09.2019 г. в деловодството на Фонд „Научни изследвания” на хартиен и електронен носител.

Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурса ще намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/970

 1. Конкурс „Българска научна периодика – 2019 г.

Целта на конкурса е да стимулира и да подпомага разпространението на висококачествено научно знание чрез издаването и разпространението на рецензирани и индексирани български научни периодични издания с поне тригодишна история.

Общ бюджет на конкурса:

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на българска научна периодика – 2019 г. е 400 000 лева. Минималната сума за всеки отделен проект е 4 000 лв., максималната е 7 000 лв. В настоящата процедура се прилагат правилата за минимална държавна помощ, по  смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Европейската комисия от 18 декември 2013 година.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 12  месеца.

За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

Срок за подаване на проектните предложения: до 17:00 часа на 26.09.2019 г. в деловодството на Фонд „Научни изследвания” на хартиен и електронен носител.

Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурса ще намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/972