Наука Образование

Физическият факултет на СУ обяви конкурс за финансиране на млади учени и постдокторанти през 2020 година

Физически факултет

Физическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обяви конкурс за финансиране на млади учени и постдокторанти през 2020 г. по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“.

Програмата цели привличането и задържането на млади учени (лица, които извършват научноизследователска и научнообразователна дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на първа ОКС „Магистър“, но не повече от 10 години след придобиването й) и постдокторанти (учени, придобили ОНС „Доктор“, но не повече от 5 години след придобиването й), и да подпомогне развитието на тяхната кариера.

И новоназначените, и вече назначените в структурните звена на бенефициентите млади учени и постдокторанти трябва да работят в приоритетните области на НСРНИ (2017– 2030), тематичните направления на ИСИС 2020, научната инфраструктура от Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ), проекти, финансирани от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации и проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ или Национални научни програми.

Повече информация за Програмата може да се намери на адрес https://www.mon.bg/bg/100542

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fizicheski_fakultet2/novini/otkrivane_na_konkurs_po_programata_mladi_ucheni_i_postdoktoranti_na_mon

Срок за подаване на документи: от 12.02.2020 до 24.02.2020.

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!