Факултетът по химия и фармация прави конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти
©MediaBricks.bg
Наука

Факултетът по химия и фармация прави конкурс за млади учени и постдокторанти

Факултетът по химия и фармация към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти. Те ще бъдат финансирани по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“ в четири категории.

Срокът за подаване на документите е 5 март 2019 г. (включително).

Документи се приемат от 07.02.2019 г. до 05.03.2019 г. всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа на адрес: Гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 1, Факултет по химия и фармация, етаж 1, кабинет 107, гл. инсп. Катерина Миланова.

Етапи на конкурса:

 • Запознаване с документите на кандидатите и допускане до етапа на оценка на кандидатите, за онези, които отговарят на условията за допустимост.
 • Оценка на кандидатите съгласно картата за оценка.
 • Уведомяване на одобрените кандидати – до 20.03.2019 г.
 • Назначаване на одобрените изследователи на допълнителен или основен трудов договор със СУ за извършване на дейностите по програмата – от 01.04.2019 г.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление по образец,
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование
 • Диплома за придобита докторска степен за постдокторантите,
 • Декларация по образец,
 • Актуално Допълнително споразумение към трудов договор със СУ за кандидатите в трудови правоотношения със Софийски университет,
 • Попълнен формуляр за проектно предложение,
 • Писмено съгласие от страна на ръководителя на кандидата, който трябва да е хабилитирано лице на основен трудов договор с ФХФ-СУ, че се ангажира да осигури условия за изпълнение на научно-изследователската дейност, заложена в проектното предложение на кандидата
 • Списък на публикациите от 01.01.2015 г. до деня на подаване на документите подредени в реда: Публикации в (а) Научни издания с импакт фактор; (б) Научни издания реферирани и индексирани в Web of Science или Scopus; (в) Книги или сборници от конференции. Към всяка публикация се указва web-адрес, на който тя е достъпна (ако е приложимо).
 • Списък с цитатите в Web of Science или Scopus за периода след 01.01.2015 (ако е приложимо).
 • Списък на подадените заявки за патенти, получените удостоверения за патенти, подадените заявки за полезни модели и получените удостоверения за полезни модели и web-адреса, на който са достъпни (ако е приложимо).
 • Списък на проектите, в които е участвал кандидатът след 01.01.2015 г, в реда: (а) Международни; (б) Национални; (в) Университетски.
 • Списък на участията в международни и национални конференции, проведен след 01.01.2015 г. и web-адрес, от който е видно, че кандидатът е съавтор на представеното научно съобщение (ако е приложимо).
 • Списък на други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка, получени след 01.01.2015 г.: награди, грамоти, дългосрочни специализации в чужбина и др.
 • Материали с доказателствен характер: a. Хартиено копие на публикациите, за които не може да бъде посочен webaдрес, на който са достъпни. b. Копия от документите, доказващи участието на кандидата в подадена заявка/удостоверение за патент/полезен модел, ако не може да бъде посочен web-aдрес, на който са достъпни. c. Копия на заглавните страници на проектите и страницата със списъка на научния колектив, в които кандидатът е участвал. d. Копия от подадените резюмета на постерите и докладите, представяни на международни и национални конференции, ако не може да бъде посочен web-aдрес, от който може да се види, че кандидатът е съавтор на представеното научно съобщение.. e. Копия от наградите, грамотите и документите, доказващи дългосрочни специализации в чужбина на кандидата.

Оценяването на кандидатите ще се извършва съгласно картата за оценка.

Още информация и документи ТУК.