Проучване на Британски съвет: България е с една от най-силните мрежи в Европа за двустранно сътрудничество в образованието
Образование

Проучване на Британски съвет: България е с една от най-силните мрежи в Европа за двустранно сътрудничество в образованието

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!

Ново международно проучване на Британски съвет разкрива състоянието на висшето образование в 52 държави и посочва България като една от ключовите страни в Европа със значителен потенциал за европейско и световно транснационално образование. Резултатите показват, че България е с една от най-силните мрежи в Европа за двустранно сътрудничество между местните университетите и тези в други държави. Международното проучване беше представено на конференцията Going Global в Берлин (13 май –15 май 2019 г.).

„Образът на глобалното висше образование“ представлява серия от проучвания, които Британски съвет провежда от 2016 г. досега. Пълните проучвания можете да прочетете тук.(на английски език).

Проучване на Британски съвет: България е с една от най-силните мрежи в Европа за двустранно сътрудничество в образованието

 

Сегашното проучване включва общо 52 държави, като последната актуализация разглежда повторно 14 държави и прибавя информация за политиките в 5 нови страни − България, Испания, Италия, Полша и Ирландия. То е съсредоточено в частност върху политиките във висшето образование в цяла Европа, като включва и анализ на информацията относно международните студентски потоци, изследователската дейност и националните разходи за реклама.

Докладът посочва България като една от ключовите страни в Европа със сериозен потенциал за европейско и световно транснационално образование, с една от най-добрите мрежи в Европа за двустранно сътрудничество между български и чуждестранни университети. Това е въпреки факта, че в момента България няма всеобхватна стратегия за международно образование и средства, предназначени на държавно ниво за международно сътрудничество.

Проучване на Британски съвет: България е с една от най-силните мрежи в Европа за двустранно сътрудничество в образованието

Проучване на Британски съвет: България е с една от най-силните мрежи в Европа за двустранно сътрудничество в образованието

Научните изследвания в България също разчитат в голяма степен на международното сътрудничество вместо на национални изследвания.

Майкъл Пийк, ръководител проучване на системите за висше образование в Британски съвет, отбеляза, че европейските страни, които са проучени – Холандия, Германия, Ирландия, Полша и Франция, имат висока оценка по отношение на отвореността. Всички те са публикували наскоро международни образователни стратегии и всички имат специализирани органи, които изпълняват тези стратегии.

„Държавите, в които средата по отношение на международното висше образование е окуражаваща, имат ясни, отворени политики, подкрепящи мобилността на студентите и изследователите; силни рамки, които гарантират качество на предлаганото висше образование в страната и в чужбина, както и признаване на квалификациите. Те предприемат мерки, за да гарантират, че ползите от международното образование са достъпни за всички.

Нашето проучване показва, че укрепването на националната подкрепа за студентска мобилност има очевиден ефект; това може да доведе до привличане на повече студенти; страните, които привличат повече чуждестранни студенти, са и по-богати.

Това също допринася за международното сътрудничество в областта на научните изследвания, което носи ползи както на национално, така и на международно ниво: наличието на повече чуждестранни студенти може да помогне на страните да произвеждат повече качествени международни изследвания с висока стойност.“, коментира Пийк.

„Образът на висшето образование“ разглежда 37 мерки от националните политики и регламенти, които подкрепят международната ангажираност във висшето образование и установява, че:

  • Глобалният образователен контекст е изключително конкурентна среда;
  • От 2016 г. повечето от проучените държави са увеличили националната си подкрепа за интернационализация на висшето образование (това е осъществено, както чрез промени в политиката, така и чрез финансови инвестиции). Резултатът на Обединеното кралство през този период е отбелязал лек спад;
  • Много държави са обновили или неотдавна са публикували международни стратегии за висше образование − често те са придружени от цели за привличане на международни студенти;
  • Държавите с висока степен на политическа подкрепа по отношение на международния ангажимент (както е отчетено от нашето проучване) са популярни сред чуждестранните студенти;
  • Съществува положителна връзка между процента на мобилност на студентите и националното богатство (измерено чрез БВП на глава от населението);
  • Съществува силна положителна зависимост между входящите потоци на международната студентска мобилност и резултатите от научноизследователската дейност с международно участие (като дял от общия резултат на научноизследователската дейност в страната);
  • Държавите с благоприятна политическа среда произвеждат изследвания с висока стойност (надвишаваща средните стойности в световен мащаб).

Тазгодишната тема на Going Global, конференцията на лидерите на международното висше образование, подкрепяна от Германската служба за академичен обмен (DAAD), е: „Дипломация на знанието и дигиталния свят: има ли международното висше образование роля в тях?“

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!