Наука

Нова лазерна система подпомага научните изследвания в Института по електроника на БАН

Нова лазерна система подпомага научните изследвания в Института по електроника на БАН

Нов пикосекунден лазер с модули за генерация на хармонични честоти ще подпомага научните изследвания в Института по електроника на БАН. Съвременната апаратура ще се използва за разработка на нови мултифункционални материали. В рамките на два проекта, финансирани от Фонд Научни изследвания, учените от лаборатория „Микро- и нанофотоника“ търсят нови подходи за формиране на композитни наноструктури от метални оксиди и благородни метали и за получаване на нови материали чрез лазерно-индуцирана декомпозиция на нитридни керамики. В научните изследвания ще се прилага методът на лазерната аблация чрез пикосекундни импулси.

Пикосекундните лазерни системи, генериращи импулси с продължителност от единици до десетки пикосекунди, предизвикват засилен научен и приложен интерес. Те са по-лесни за употреба и по-стабилни от системите, генериращи свръхкъси импулси. Прилагането на пикосекунден лазерен източник за въздействие върху материалите е от съществено значение както за провеждането на фундаментални научни изследвания в областта на материалознанието и нанотехнологиите, така и за разработването на нови технологии и трансфера им към индустрията.

През последните години вниманието на учените и технолозите в света е насочено към изследване на възможностите за създаване на композитни наноматериали на базата на метални оксиди, благородни метали, метален оксид – благороден метал и др. и чрез използване на лазерни методи. Очакванията на изследователите са материалите да проявят нови свойства вследствие на лазерната обработка, които да са различни от свойствата на съставните им елементи. Подобни композитни наноструктури намират приложение като газове сензори, устройства за преобразуване на слънчева енергия и магнитни носители, в катализа и фотокатализа, както и в медицината.

Нитридните керамики са нов вид инженерен материал и в световен мащаб се разработват през последните 20 години. Ново направление е контролираната им декомпозиция под въздействието на лазерно лъчение, което може да доведе до модификация с висока пространствена разделителна способност и контролирано формиране на комплексни хетероструктурни материали от типа метал/диелектрик, полупроводник/диелектрик. Такива материали с пространствени характеристики в областта микро- и нанометри дават възможност за разработване на нови, модерни приложения – от метаматериали до UV плазмоника.