Наука

Нова лаборатория по ЯМР спектроскопия бе открита в Института по органична химия с Център по фитохимия на БАН

Нова лаборатория по ЯМР спектроскопия бе открита в Института по органична химия с Център по фитохимия на БАН

Нова лаборатория по спектроскопия на ядрен магнитен резонанс (ЯМР спектроскопия) бе открита в Института по органична химия с Център по фитохимия на БАН. Уникалната за страната и региона научна апаратура ще допринесе за разширяване на възможностите за научни изследвания и иновации в областите химия, фитохимия, материалознание и науките за живота, съобщи ръководителят на Лабораторията по ЯМР спектроскопия проф. Павлета Шестакова.

Новата лаборатория е оборудвана с два нови съвременни ЯМР спектрометъра на фирма Bruker BioSpin. ЯМР спектроскопията е един от най-мощните аналитични методи за качествен, количествен и структурен анализ, който се използва в редица научни области за постигане на високо ниво във фундаменталната и приложна наука. Апаратурата ще бъде основно използвана за качествен и количествен анализ на състава на лечебни и ароматични растения, на агробио-отпадъци, както и за структурно охарактеризиране на съдържащите се в тях биологично активни вещества, с цел включването им в иновативни продукти с висока добавена стойност като козметични, фармацевтични, нутрацевтични и други продукти за повишаване качеството на живота. Допълнително ще бъдат разширени предлаганите услуги на заинтересовани научни организации и научно-изследователските отдели на фирми, вкл. малки и средни предприятия, за създаване, трансфер, обмен и запазване на ново познание получено чрез научни изследвания и технологични разработки.

Началото на спектроскопските изследвания в Института по органична химия с Център по фитохимия на БАН са поставени още в далечната 1966 г. Новата апаратура ще допринесе за развитието на фундаменталните и приложни научни изследвания.

Апаратурата в лабораторията е финансирана по проект Център за компетентност  „Устойчиво оползотворяване на био ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, Оперативна програма НОИР.