Научни колекции на БАН са признати за част от стратегическата европейска научна инфраструктура
Наука

Научни колекции на БАН са признати за част от стратегическата европейска научна инфраструктура

През юли 2018 г. научните колекции на членовете на Консорциума на европейските таксономични институции (CETAF) бяха включени в Европейската пътна карта за стратегическа научна инфраструктура (ESFRI) под името “Разпределена система от научни колекции” (Distributed System of Scientific Collections, DiSSCo), съобщават на сайта на БАН.

Националният природонаучен музей (НПМ-БАН) и Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ-БАН) на Българската академия на науките са членове на Консорциума на европейските таксономични институции CETAF (www.cetaf.org) от 2014 г. Консорциумът обединява природонаучни музеи и научни институти, които поддържат научни колекции от живата и нежива природа и провеждат научни изследвания, основани на тях – общо 59 институции от 21 европейски страни. Общото богатство на колекциите на членовете на CETAF се оценява на 1,5 милиарда екземпляра и представлява повече от 80% от биологичните колекции в световен мащаб.

Освен научно значение, изпълнението на тази програма ще позволи пълноценното обслужване от страна на европейските научни колекции и на редица практически дейности – опазване на биоразнообразието, управление на устойчивото ползване на биологичните ресурси, оценка на качеството на околната среда (биологичен мониторинг), борба с вредителите в селското и горското стопанство, някои аспекти на здравеопазването, туризма и др.

Колекциите на НПМ-БАН, съхранявани най-вече в музея в гр. София, но и в палеонтологическия филиал в гр. Асеновград, се оценяват на около 1,5 милиона единици. Те включват основно зоологични колекции от цял свят – ненасекомни безгръбначни, ентомологична, ихтиологична, херпетологична, орнитологична, териологична. Включват също палеонтологична колекция – тук е една от големите колекции на фосилни птици в Европа и една от най-богатите в Евразия колекции на пикермийска фауна, минералогична колекция с почти 1/3 от видовете минерали в света, както и хербарий. ИБЕИ-БАН съхранява повече от половин милион колекционни единици, като в това число са най-големият и представителен хербариум за Югоизточна Европа и уникалните за региона микологична, палеонтологична и палинологична колекции, както и значима зоологична колекция. Началото на посочените научни колекции е поставено в края на ХІХ-ти век и тяхното развитие е резултат от усилията на много поколения български естественици.

Участници в инициативата DiSSCo са 115 музеи и други институции от 21 европейски страни, съхраняващи значими природонаучни колекции. С това започва изпълнението на 12-годишна програма от четири последователни проекта, които целят интегриране на колекциите, въвеждане на единен регламент за съхранение, развитие и ползване, а също и дигитализиране на колекционните единици.

 

Етикети: