Наука

До 2 ноември е кандидатстването за 8000 лева докторантска стипендия на Фондация Карол Знание

До 2 ноември е кандидатстването за 8000 лева докторантска стипендия на Фондация Карол Знание

Всяка година Фондация Карол Знание отпуска стипендия в размер на 8000 лв. за редовен докторант, който се избира с конкурс. От 2011 година до създаването на фондацията (2018-а) докторантската стипендия се е връчвала от името на финансова група Карол. Целта е да се насърчи редовен докторант, който е изявен в своята научна област.

До 2 ноември е кандидатстването за 8000 лева докторантска стипендия на Фондация Карол Знание

Носител на докторантската стипендия на Фондация Карол Знание за 2018г. е Драгомира Стоянова, редовен докторант втора година в СУ „Св.Климент Охридски”, Биологически Факултет, Катедра „Обща и промишлена микробиология”, Лаборатория „Бионанотехнологии”. Темата на нейната научна работа е „Антимикробна активност на наноструктурни материали”. Има 11 научни публикации, 10 участия в национални и международни конференции в областта на нанотехнологиите и четири награди, две от които финансови грантове за участие във форуми.

До 2 ноември е кандидатстването за 8000 лева докторантска стипендия на Фондация Карол Знание

Вижте всички изисквания, документи, процедура и срокове за кандидатстване:

Изисквания към кандидатите

 • Да са български граждани;
 • В годината на получаване на стипендията да са редовни докторанти в акредитирани висши училища в страната и БАН и да не са последна година на обучението си.
 • Проектът, по който работят да е свързан с разработване на нови технологии и материали, и да има потенциално практическо приложение.

Документи за кандидатстване

 • Мотивационно писмо, в което се аргументира личната мотивация за участие в конкурса;
 • Автобиография, в която се включват и научните активности – публикувани статии, участие в научни конференции и семинари, състезания, подготвени и изнесени научни реферати, спечелени конкурси и грантове и други;
 • Копие на заповедта за зачисляване в докторантура;
 • Резюме на изследователския проект в обем до 2 страници, в което се посочва значимостта на темата с кратък теоретичен обзор; използвани методи и подходи; експерименти; постигнати до момента резултати; поставени краткосрочни и дългосрочни цели; очаквани резултати; потенциал за приложение; уникалност на проекта; предстоящи дейности през следващата година и примерен план за изразходване на средствата от стипендията;
 • Списък на публикации, ако има такава.

Процедура и срокове

 • Документи се приемат до 2 ноември 2018;
 • Първият етап на конкурса е по документи;
 • С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю;
 • Селектират се финалисти, които представят проектите си пред жури;
 • Носителят на стипендията се определя с гласуване от членовете на журито;
 • Период на получаване на стипендията: януари – октомври включително, на десет равни месечни вноски.